postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07.”

239

ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS066-171542-pl-ts

SWZ – Zagospodarowanie odpadów 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07.BES

formularz ofertowy – załącznik nr 1 a

formularz ofertowy – załącznik nr 1 b

formularz ofertowy – załącznik nr 1 c

Załącznik nr 2 – espd-request

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 – opis urządzeń technicznych

Załącznik nr 5 a – projekt umowy (19 12 10)

Załącznik nr 5 b – projekt umowy (19 12 12)

Załącznik nr 5 c – projekt umowy (20 03 07)

Załącznik nr 6 do SWZ

odpowiedzi na pytania do SWZ – 19.04.2021r.

zs_120_2021 odpowiedzi na pytania odpady.BES

zmiana ogłoszenia i SWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ – Zagospodarowanie odpadów 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07 zmiana 23.04.2021.B

Załącznik nr 5 a – projekt umowy (19 12 10) zmieniony 23.04.2021

Załącznik nr 5 b – projekt umowy (19 12 12) zmieniony 23.04.2021

Załącznik nr 5 c – projekt umowy (20 03 07) zmieniony 23.04.2021

odpowiedzi na pytania do SWZ – 27.04.2021r.

zs_125_2021 odpowiedzi na pytania odpady.BES

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-101-2021.BES

informacja z otwarcia ofert

zs_142_2021 informacja z otwarcia ofert.BES