Spółka BESKID ŻYWIEC nie zamierzała „truć” mieszkańców!

183

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał „Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach” dla dwóch potencjalnych lokalizacji  ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne – ustalił środowiskowe uwarunkowania dla tych przedsięwzięć, decyzja jest pozytywna.

Najważniejszym i bezspornym jest fakt spełnienia wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć polegających na budowie ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne (RDF) w Żywcu wykazała, że na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięć zastosowane będą rozwiązania organizacyjno-techniczne, dzięki którym wpływ inwestycji na poszczególne elementy środowiska będzie ograniczany i minimalizowany.

W związku z ustawowym obowiązkiem termicznej utylizacji odpadów niepodlegających recyklingowi i konieczności wytwarzania w tym procesie energii, Spółka BESKID opracowała koncepcję termicznej utylizacji własnych tego rodzaju odpadów na terenie Żywca. Poddano tą koncepcję ocenie właściwego organu jakim jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W zamyśle było to przedsięwzięcie mające ograniczyć koszty utylizacji takich odpadów ponoszone przez mieszkańców i dodatkowo przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji poprzez likwidację tradycyjnych źródeł ogrzewania w obszarze wskazanych lokalizacji. Było więc dobrą intencją Spółki i jej właścicieli, próba ograniczenia kosztów i szkodliwej emisji do atmosfery. Powyższa decyzja potwierdza słuszność tego rozwiązania. Niestety Spółka BESKID i jej właściciele zrezygnowali z realizacji tego rozwiązania, w związku z bezpardonową, nieprawdziwą, niemerytoryczną kampanią, wytoczoną tej idei przez niektóre osoby i środowiska. Byłą to kampania, poważnie a bezpodstawnie naruszająca wizerunek Spółki BESKID i jej władz i właścicieli. W związku z tym, raz jeszcze, jak od półtora roku, Spółka BESKID oświadcza, że nie będzie realizować, mimo pozytywnej opinii, tego przedsięwzięcia! Władze samorządowe gmin powiatu żywieckiego skłaniają się ku innej koncepcji rozwiązania problemu utylizacji tego rodzaju odpadów, w oparciu o Aglomerację Beskidzką. Jest rzeczą jasną, że na koncepcję przedsięwzięcia które miało przynieść milionowe oszczędności w skali roku, trzeba było wyasygnować odpowiednie środki, których wielkość stanowiłaby ułamek wartości oszczędności. To niestety, jak i niemożność uzyskania zakładanych oszczędności finansowych i środowiskowych, nie daje naszej Spółce satysfakcji.

Będziemy Państwa sukcesywnie informować o szczegółach rozstrzygnięć zawartych w przedmiotowych decyzjach.