Etap realizacji rekultywacji składowiska

364

W październiku 2021 r. nasza Spółka rozpoczęła prace związane
z zamknięciem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym w Żywcu w rejonie Elektrociepłowni ZABŁOCIE na terenach po byłym wyrobisku pocegielnianym, zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi oraz opracowaną dokumentacją.

W ramach prowadzonego procesu zamykania przedmiotowego składowiska odpadów
w Żywcu wyszczególniono odpady, które mogą być używane do budowy warstwy wyrównawczej (w ramach ukształtowania bryły składowiska) oraz do budowy warstwy rekultywacyjnej. Wykorzystanie wskazanych odpadów jest zgodne
z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2022 poz. 1902). Cała powierzchnia terenu składowiska zostanie ukształtowana dzięki odzyskanym odpadom, a następnie przykryta warstwą gleby, humusu oraz nasiana mieszanką traw. Skarpy obsadzone będą zielenią wysoką. Teren składowiska po wykonaniu rekultywacji biologicznej, czyli zazielenieniu powróci do pierwotnej formy i wkomponowany zostanie
w istniejący krajobraz.

Prace prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem działań. Na terenie zrekultywowanego składowiska po zakończeniu prac planowane jest rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej.