postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07.”

366

UWAGA

Poniżej znajdują się aktualne formularze ofertowe, na których należy przygotować oferty.

formularz ofertowy – załącznik nr 1c – aktualny 29.05.2023

formularz ofertowy – załącznik nr 1b – aktualny 29.05.2023

formularz ofertowy – załącznik nr 1a – aktualny 29.05.2023

 

ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS086-265438-pl-ts

SWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 10, 19 12,12, 20 03 07

formularz ofertowy – załącznik nr 1a

formularz ofertowy – załącznik nr 1b

formularz ofertowy – załącznik nr 1c

Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ -espd-request

Załącznik nr 3 do SWZ – zobowiązanie

Załącznik nr 4 do SWZ – opis urządzeń technicznych

Załącznik nr 5a do SWZ – projekt umowy (19 12 10)

Załącznik nr 5b do SWZ – projekt umowy (19 12 12)

Załącznik nr 5c do SWZ – projekt umowy (20 03 07)

Załącznik nr 6 do SWZ – inf. o przynależności do grupy kapitałowej

oświadczenie wykonawcy-wykonawców -zał. 7a do SWZ

oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby -zał. 7 b do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 wykonawców wspólnie ubiegających się

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja – postępowanie nr ZS-116-2023.BES

Informacja z otwarcia ofert

zs_172_2023 informacja z otwarcia ofert.BES

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – część 1 – „ZADANIE I- usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10”

zs_184_2023 wynik postępowania – zagospodarowanie odpadów CZ. 1.BES

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – część 2 – „ZADANIE II- usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 – (frakcja nadsitowa).”

zs_185_2023 wynik postępowania – zagospodarowanie odpadów CZ. 2.BES

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – część 3 – „ZADANIE III – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe”

zs_190_2023 wynik postępowania – zagospodarowanie odpadów CZ. 3.BES

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS140-446289-pl-ts