Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „BESKID ŻYWIEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu,  ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, nr tel. 33 860 22 71, adres e-mail: beskid@beskidzywiec.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Adriana Jagosz, z którym można się skontaktować kierując korespondencję na adres Administratora lub na adres e-mail: odo@beskidzywiec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług realizowanych Administratora na następującej podstawie prawnej:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy świadczenia usług, której stroną jest osoba, której danę dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym prowadzenia rozliczeń finansowo-podatkowych;

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, bezpieczeństwo osób i ochrona mienia w ramach prowadzonego monitoringu wizyjnego.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów powierzył dane osobowe do przetwarzania, a także podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Dane będą przetwarzane w celu:

– zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków;

– wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora określonych w przepisach prawa;

– realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 RODO.
 2. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych o ile prawną przesłanką ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 4. Podanie danych wynika z faktu zawarcia umowy, bądź wykonania obowiązków ustawowych, a konsekwencją ich niepodania będzie odpowiednio niemożność zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienie faktury za realizowane usługi.
 5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.