O nas

Beskid Żywiec dziś

Naszą podstawową działalnością jest gospodarka odpadami w powiecie żywieckim. Posiadamy nowoczesną infrastrukturę, dzięki której możemy przetwarzać 2400 ton odpadów miesięcznie. Dzięki parkowi maszynowemu, nie tylko dokonujemy odbioru, segregacji odpadów i ich dalszego transportu, ale także możemy przetwarzać odpady w użyteczne produkty, jak na przykład produkować wysokiej jakości humus dla ogrodnictwa, kostki brukowe, czy też paliwa alternatywne.

Jako spółka miejska, koncentrujemy swoje wysiłki na realizacji założeń gospodarki cyrkularnej z pożytkiem dla mieszkańców oraz lokalnego biznesu. Stąd też upatrujemy szanse dla naszej spółki we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii, przy zachowaniu najwyższych standardów społecznych, środowiskowych i biznesowych. 

Nasze cele i wartości

Od samego początku jesteśmy spółką miejską. Oznacza to dla nas, że podstawowym i ponadczasowym celem funkcjonowania Spółki, jest działanie na rzecz gmin i dobra ich mieszkańców oraz wspólnego środowiska naturalnego.  

Pierwszym i podstawowym naszym celem jest służenie mieszkańcom i próba realizacji ich potrzeb, a w tym najważniejsza – możliwość życia w czystym świecie.

Przyszłość naszej spółki oraz naszego regionu widzimy jako samowystarczalnej energetycznie dolinie górskiej, z czystym powietrzem w zimie, gdzie produkuje się energię z paliw alternatywnych oraz odnawialnych. To także miejsce, gdzie istnieje prężnie działający hub technologiczny, stworzony przez lokalne firmy, globalne firmy technologiczne oraz polskie jednostki naukowe. To miejsce, które będzie przykładem modelowego przejścia z energetyki węglowej na alternatywną, z gospodarki otwartej na cyrkularną, jednym z najlepszy miejsc do mieszkania i pracy w Polsce.

Historia 

Spółka „BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.”- zakład gospodarki odpadami-działa na podstawie umowy z dnia 27 maja 1994 r. oraz wpisu do rejestru gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, została utworzona w wyniku porozumienia 18- stu gmin z terenu byłego Województwa Bielskiego (w tym wszystkich gmin z terenu Powiatu Żywieckiego) w celu rozwiązania problemów gospodarki odpadami komunalnymi na ich terenie. Spółka w latach 1995-1997 wybudowała zakład utylizacji w Żywcu przy ul. Kabaty, składający się z sortowni odpadów komunalnych, składowiska i kompostowni, wykorzystując tanie źródła finansowania-dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty.

Od 1995 r. gminy – udziałowcy Spółki rozpoczęły realizację przyjętego programu gospodarki stałymi odpadami komunalnymi tj.:

  • selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
  • selektywną zbiórkę odpadów surowcowych „u źródeł” ich powstawania,
  • zbiórkę odpadów kuchennych w systemie pojemników Schefera,
  • zbiórkę odpadów niebezpiecznych: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterie, lekarstwa, akumulatory, itp.
  • usuwanie odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz przekazanie ich do unieszkodliwienia,
  • usuwanie eternitu pochodzącego z budynków mieszkalnych.

Działania te przez szereg lat prowadziły do osiągnięcia przez Spółkę BESKID wymiernych efektów ekologicznych, które co najmniej kilkadziesiąt razy zostały docenione i wyróżnione przez organizacje i wydawnictwa branżowe o zasięgu ogólnopolskim. Wymieniając tylko najistotniejsze były to: tytuły „Mecenasa Ekologii”, „Puchary Recyklingu” Banku Ochrony Środowiska, liczne wyróżnienia w Konkursach o Puchar Recyklingu „Przeglądu Komunalnego”, nagrody Finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, nagrody Organizacji Odzysku „Rekopol”.

Równolegle przeprowadzono liczne, ważne z punktu widzenia gospodarki komunalnej i ekologii inwestycje:

W latach 2003 – 2004 wybudowano II kwaterę składowiska.

W latach 2004-2006 w ramach realizacji unowocześnienia sortowni wykonano prace budowlane adaptacji hali warsztatowej na sortownię odpadów oraz zainstalowano kompletną linię technologiczną do odzysku surowców wtórnych.

W roku 2009 zrealizowano inwestycję polegającą na wybudowaniu nowego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żywcu.

30 grudnia 2011 r. nastąpiło połączenie  BESKID Sp. z o.o. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z. o.o.

Od stycznia 2012 r. funkcjonuje „BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. Połączenie doprowadziło do umocnienia pozycji rynkowej Spółki poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego na rynku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Nastąpiła konsolidacja składników majątku, w tym środków trwałych, zapasów, materiałów oraz wiedzy fachowej i doświadczenia pracowników zatrudnionych  w łączących się spółkach. Dzięki fuzji obniżono koszty działalności łączących się Spółek oraz stało się możliwe zainicjowanie rozwoju w dziedzinie nowych gałęzi działalności gospodarczej.

W latach 2014-2015 uruchomiono II komorę kompostowni oraz zakończono budowę części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (bioreaktory).

W styczniu 2016 r.  instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zamieszczanych odpadów komunalnych zarządzana przez BESKID ŻYWIEC uzyskała status Regionalnej. Ten niewątpliwy sukces Spółki poprzedzony był budową i oddaniem do użytkowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz uzyskania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz uzyskaniem wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa decyzji i pozwoleń środowiskowych.

Aktualnie udziałowcami Spółki „BESKID ŻYWIEC” są gminy z terenu Powiatu Żywieckiego: Żywiec-udziałowiec większościowy, Łodygowice, Lipowa, Jeleśnia, Rajcza, Czernichów, Ślemień, Świnna, Łękawica, Gilowice, Węgierska Górka, Milówka, Radziechowy –  Wieprz, Koszarawa, Ujsoły; Powiatu Bielskiego: Szczyrk.