Decyzja środowiskowa.

871

Szanowni Państwo.

W dniu 7 kwietnia 2022 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję uchylającą decyzję środowiskową wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach i odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne (RDF) dla lokalizacji na Kabatach. Tym samym merytorycznie pozytywna dla spółki Decyzja środowiskowa wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach została po upływie 12 miesięcy uchylona.

https://www.gov.pl/attachment/e417356f-35e3-4ba9-81e9-1a48325998f3

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pozostaje bez wpływu na spółkę bowiem ta nie ma już w planach budowy ciepłowni. Oczekiwane przez Organ II instancji uzupełnianie dokumentacji w tym wniosku (w tym zwłaszcza w zakresie kosztownego opracowania danych dla wariantu alternatywnego) było więc niecelowe. Spółka stała na stanowisku, że odwołanie powinno zostać rozpatrzone w oparciu o dowody zgromadzone przez Organ pierwszej instancji.

Podjęta decyzja stanowi przejaw kontroli instancyjnej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec decyzji RDOŚ w Katowicach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdził w oparciu o przedstawione dokumenty i po merytorycznej analizie, że ewentualna ciepłownia nie będzie szkodziła ludziom ani środowisku (WOOŚ.420.5.2018.RK1.80).

Decyzja GDOŚ jest podyktowana względami formalnymi a nie merytorycznymi i stanowi konsekwencję porzucenia przez spółkę planów budowy ciepłowni co przejawiało się jej mało aktywną postawą w postępowaniu i odmową uzupełniania dokumentacji.

Niemożliwe jest przygotowanie jakiejkolwiek inwestycji bez poniesienia kosztów, nim uzyska się pozwolenie budowlane. Konkretne przedsięwzięcie polegające na budowie ciepłowni rozpatrywane było w celu ograniczenia kosztów gospodarki odpadami dla mieszkańców z korzyścią dla środowiska, poprzez produkcję energii cieplnej i elektrycznej, kontrolowaną emisję i brak szkodliwości, co zresztą wymuszają przepisy prawa o ochronie środowiska.

Podsumowując jeżeli ktoś walczy z koncepcją budowy ciepłowni, nazywając ją „spalarnią”, to „walczy z wiatrakami” bowiem od dłuższego czasu sprawa jest zaniechana o czym świadczy przede wszystkim brak działań formalnych i wydatków Spółki BESKID ŻYWIEC, na kontynuację koncepcji ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne (RDF). Nie bez znaczenia jest fakt, iż Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił Stowarzyszeniu Żywiec Nasza Przyszłość  statusu strony postępowania, uznając że nie ma ono tytułu prawnego do występowania w charakterze strony (DOOŚ-WDŚZOO.420.33.2021.US.9).